November 2020

Kære medlemmer,


Det har været et udfordrende år for de fleste, og dermed også for bestyrelsen i G/F Gefion. Ud over at være ramt af Covid-19-restriktioner, med alt som det indebærer, blev foreningen ramt af et helt uventet dødsfald. 

I starten af september gik vores mangeårige kasserer, Anne Marie Sandgaard, desværre bort. Anne Maries utrættelige, detaljerede og ordentlige arbejde for foreningen har stået som et dige af tillid der har holdt foreningens aktiver i stramme tøjler. Altid parat til at se tingene fra en anden vinkel – altid parat til at finde pragmatiske løsninger. Vi kommer til at savne Anne Marie. Ære være hendes minde. 

Efter Anne Maries bortgang har bestyrelsen fået tilrettet diverse bankaftaler så de nu er kategoriseret som tilhørende en almennyttig forening. I disse hvidvasktider har det desværre været en overordentlig langsommelig proces, og bestyrelsen har først for nyligt fået genetableret fuld adgang til foreningens konti. Der har så heldigvis heller ikke været det store transaktionsbehov. Bestyrelsen har re-konstitueret sig således at Svend Feld (Engvej 44) nu er kasserer, og suppleant Torben Jensen (Genuavej 19) er indtrådt i bestyrelsen.

Efter aflysningen af den ordinære generalforsamling i april har vi i bestyrelsen taget flere tilløb til ny dato for afholdelse af generalforsamlingen 2020, men er hver gang løbet ind i en forværring af Covid-19 og medfølgende stramning af regler. Vi har som tidligere meddelt fortsat arbejdet med den generelle drift af foreningen baseret på mandatet fra generalforsamlingen i 2019 – altså kommunikation med myndigheder og de omkringliggende foreninger, vejvedligeholdelse, verifikation ved salg af ejendomme osv. Det betyder dog også at vi ikke har fået generalforsamlingens godkendelse af budgettet og kontingentet for 2020. 

For at foreningens generelle drift ikke skal påvirkes negativt af den grund foreslår bestyrelsen derfor at fastholde indbetaling af det kontingent og vejbidrag som blev godkendt på generalforsamlingen i 2019 nemlig:

Almindeligt kontingent som betales af alle medlemmer: 200,- kr. 
Vejbidrag som betales af medlemmer med grund til privat fællesvej: 1.500,- 

Dvs.

Kontingent for medlemmer på Strandlodsvej (undtagen nr. 106 og nr. 108):  200,- kr.
Kontingent for alle øvrige medlemmer: 1.700,- kr. 


Der er, såvidt vi kan se, ikke umiddelbart præcedens for dette i foreningens fortid. På den anden side har vi heller ikke pandemier dækket i vores vedtægter. Som bestyrelse ønsker vi at sikre den langsigtede drift af foreningen på trods af pandemien. Vi kan oplyse at enkelte medlemmer, helt uopfordret, allerede har indbetalt dette beløb.   
Bestyrelsen omdeler, som altid, indbetalingsinstruktioner snarest. 

Til sidst en status på etablering af 3-timers parkeringszonen. Siden det seneste tilsagn om etablering af zonen som de otte foreninger modtog fra Københavns Kommune (KK) i december 2018, har sagen stået bomstille hos KK. Det skyldes, så vidt vi er orienteret, organisatoriske ændringer hos KK samt manglende budgetallokering.
Og nu bliver det lidt teknisk …

Den afdeling, Parkeringssekretariatet, som hos KK forestod behandlingen af sagen er blevet nedlagt – eller som de selv skriver “Med et bevillingsudløb pr. 1. januar 2019 til det såkaldte parkeringssekretariat er der dog lagt op til opgaveophør på parkeringsområdet”. Samtidig er det ikke lykkedes for KK ved budgetforhandlingerne at finde det beløb der skulle afsættes til skiltning mv. – hverken i 2019 eller i 2020.

Vores, de otte foreningers, eneste mulighed er derfor at bringe sagen videre politisk gennem lokaludvalgene, og de otte foreninger har bragt sagen til Amager Øst Lokaludvalg (AØL). Vi (G/F Gefion repræsenteret af Svend, John og Søren) havde en samtale med politikerne fra AØL ved det parkeringsmøde AØL afholdte den 21. oktober og har fulgt op med fremsendelse af al baggrundsmateriale inklusive allerede afgivne skriftlige tilsagn fra KK. Det burde genoplive initiativet. Vi følger naturligvis sagen tæt i samarbejde med de øvrige foreninger bag initiativet.


Mvh. og god vinter
Bestyrelsen, G/F Gefion