Februar 2020

Kære medlemmer,
 
Godt nytår!
 
Herunder er der lidt nyt fra foreningen. 
 
Parkeringszone i området
Det er stadig usikkert om Københavns Kommune (KK) har fundet plads i budgettet for 2020 til at kunne etablere betalingsparkering eller 3-timers zone i området. Foreningerne bag initiativet har stadig KKs skriftlige tilsagn fra 2018 om at indføre 3-timers zone, men er nu noget usikre på om KK finder de nødvendige midler til projektering og skiltning mv. i 2020. Vi afventer afklaring fra KK. 
 
Generalforsamling – Sæt kryds i kalenderen!
Årets generalforsamling finder sted onsdag den 22. april kl. 19:00. Som altid har vi reserveret Sundkirkens menighedssal. 
Dagsorden, beretning mv. omdeles senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 31. marts 2020, således at forslagene kan omdeles rettidigt med den formelle indkaldelse.  
Som altid er formanden samt halvdelen af bestyrelsen på valg. Af personlige årsager træder formanden tilbage ved denne generalforsamling. Den øvrige bestyrelse er indstillet på genvalg. Vi opfordrer eventuelle kandidater til formandsposten om at melde deres kandidatur til bestyrelsen senest 31. marts 2020 således at kandidaturet også fremgår af indkaldelsen.
 
Fastelavn 2020
G/F Gefions fastelavnsfest finder sted den 23. februar kl. 13:00. Se eventuelt opslaget på vores hjemmeside https://gf-gefion.dk
 
HUSKAT I
Blot en påmindelse at brud og skader på selve nedløbsbrønden, samt nedløbsbrøndens tilslutning til hovedkloaken (stikledninger) som opstår fra bagkanten af fortovet ud for parcelejers grund, og ud til midten af vejen, dækkes af den enkelte parcelejers rørskadeforsikring. Til gengæld dækker foreningen parcelejers eventuelle selvrisiko med op til 5.000,- kr.  
Skader på brønde og stikledninger kategoriseres i fire klasser:  
 
  1. Mindre skader, der med tiden kan nødvendiggøre en reparation
  2. Skader, der skal udbedres inden for få år
  3. Skader, som hindrer kloakkens funktion og medfører forstoppelser eller utætheder, der skal repareres
  4. Total kollaps af kloakledning. Beskadigede dele skal udskiftes straks
En rørskadeforsikring dækker almindeligvis klasse 3 og 4,  jfr. ovenstående klassifikation, og er de klasser som rent faktisk skal repareres. 
Gennemse jeres forsikring så I er sikre på at være dækket. 
 
HUSKAT II
Husk at holde området fremkommeligt. Hold fortove og kantstene fri for vækster og ukrudt. Fej også gerne ristene fri for kvas så regnvandet kan løbe frit. Se eventuelt: https://www.kk.dk/artikel/vedligeholdelse-af-private-faellesveje
 
På bestyrelsens vegne
Søren