Klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord – AM8A

Baggrund og information om klimatilpasningsprojekt

Baggrund for forslaget

Som konsekvens af de store skybrudsskader i København i juli 2011 blev kommunerne pålagt at lave klimatilpasningsplaner. Efterfølgende blev der I en bekendtgørelse fra Naturstyrelsen afsat en større pulje til finansiering af klimasikring i særligt ramte områder. Denne bevilling skulle sætte gang i etableringen af klimatilpasningsprojekter over hele landet. Man kunne iflg. bekendtgørelsen opnå 100% finansiering, samt 100% finansiering af vejvedligeholdelsen, ifald projektet, i København, blev godkendt af Københavns Kommune (KK), HOFOR og endeligt af Forsyningssekretariatet som er en enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvordan opstod Engvejsprojektet?

Den 27. august, 2015 deltog Gefions bestyrelse, sammen med andre københavnske foreninger, i et indledende møde med KK og HOFOR under overskriften “SKAB PLADS TIL REGNVAND INFOMØDE“, om mulighederne for lokale klimatilpasningsprojekter. Her blev det oplyst at lokale klimatilpasningsprojekter som blev prækvalificeret af HOFOR inden 31. december 2015 kunne blive fuldt finansieret, og projekter prækvalificeret efter 31. december 2015 kunne opnå 75% medfinansiering. På det tidspunkt var der dog stadig relativ stor usikkerhed om hvilke typer projekter der kunne finansieres, hvordan man ansøgte om finansiering etc. og vi så ikke nogle umiddelbare muligheder for projekter i vores område.
Til mødet blev vi dog opmærksomme på at den nordlige ende af Engvej, altså den del der ligger mellem Palermovej og Sorrentovej, allederede af KK og HOFOR var udpeget som såkaldt skybrudsvej – dvs. en vej der transporterer vandet væk i retning mod opsamling på Italiensvej.
Vejstykket er som bekendt privat fællesvej og vedligeholdelsespligten er delt mellem fem forskellige grundejerforeninger:
P/F Øresund, A/B Viben, G/F Rugbakken, G/F Strandengen og G/F Gefion.
Vedligeholdelsespligten for den overvejende del af vejstykket ligger dog hos A/B Viben og G/F Gefion.

Bestyrelsen mødtes efterfølgende med klimatilpasningskonsulent Lise Nygaard Arre fra Amager Miljøpunkt for at få uddybet hvilke muligheder vi havde med hensyn til omdannelse af Engvej som skybrudsvej samt finansiering af dette, og herefter gik vi i samarbejde med entreprenøren MT Højgaard (MTH) om at grovskitsere et klimatilpasningsprojekt.

Tanken var at når Engvej jo allerede var udpeget som skybrudsvej, så ville vi hellere gennemføre et projekt vi selv havde udformet, og som var finansieret 100% af HOFOR inklusive udgifter til vedligeholdelse mange år fremover, end senere at få pålagt at skulle udføre klimasikring af Engvej finansieret af grundejerne selv. Vejstykket er desuden af KK på kbhkort.kk.dk markeret med rød – altså dårlig belægningstilstand. Kravet var stadigvæk at et projektudkast skulle være prækvalificeret af HOFOR inden den 31. december, 2015.

MTH og Gefion gik til sagen med krum hals og kort fortalt blev projektskitsen i slutningen af december 2015 prækvalificeret af HOFOR til 100% finansiering. Dette arbejde blev udført uden omkostninger for Gefion eller de øvrige foreninger.

De foreløbigt indgåede aftaler er et håndslag på at vi (grundejerne, KK, HOFOR og MTH) går sammen om projektet hvis det bliver endeligt godkendt af Forsyningssekretariatet, og det er naturligvis en forudsætning for at projektet kan gennemføres, at det bliver godkendt på de respektive deltagende foreningers generalforsamlinger.

Hvad koster projektet?

Projektet er foreløbigt prissat til ca. 6 millioner kr.

Hvorfor skal vi låne pengene når det alligevel er HOFOR der betaler?

Grundlæggende er det fordi Engvej nord er privat fællesvej – altså ejet af grundejerne, og ikke en offentlig vej. Derudover drejer det sig natuligvis også om lokalt engagement og ejerskab af projektet.

Rent praktisk kan det sammenlignes med optagelse af et byggelån således at Gefion optager lånet, og betaler entreprenøren for arbejdet efterhånden som det skrider frem. HOFOR betaler omkostninger, afdrag og renter på lånet de næste 10 år, indtil lånet inklusive omkostninger herved er 100% tilbagebetalt.

Er banken villig til at låne os pengene til projektet?

Arbejdernes Landsbank har skriftligt tilkendegivet at de er villig til at yde Gefion lånet. Vi er allerede kunder i AL, og AL er en af de banker som i forvejen er involverede i finansiering af andre klimatilpasningsprojekter på samme vilkår – altså med finansieringsgaranti (omkostninger, afdrag og renter) fra HOFOR.

Det lyder næsten for godt til at være sandt!

Det er det næsten også. Vi er jo en forening som er alt for bekendt med hvad det koster at renovere veje. At få (klima)renoveret en privat fællesvej finansieret 100%, inklusiv fremtidig vedligeholdelse, var en mulighed som kun var åben i et ganske kort tidsrum i 2015, for at få igangsat processen med bevillingerne fra Naturstyrelsen – og hvor vi lige netop fik prækvalifceret projektet inden 31. december 2015.

Nye projekter kan således “kun” opnå 75% medfinansiering.

Er der ricici forbundet med HOFORs forpligtelse til finansiering af projektet?

Den eneste risiko for foreningen er hvis garanten, HOFOR, går konkurs, inden lånet er tilbagebetalt. Men i og med at HOFOR er ejet af otte hovedstadskommuner i fællesskab, må det anses for usandsynligt at dette skulle ske. Særligt uden at en anden myndighed overtager HOFORs forpligtelser.

Skulle HOFOR gå konkurs i løbet af de 10 år aftalen løber uden en anden myndighed overtager forpligtelserne, så falder restgæld såvel som vejvedligeholdelsen tilbage på Gefion og de andre involverede foreninger respektivt. Dette kan vel alene anses som en teoretisk risiko.

Er der andre ricici?

Der er naturligvis en øvre grænse for hvor meget HOFOR accepterer at projektet bliver dyrere udover den med MTH aftalte entreprisesum. Den samme tilsvarende øvre grænse vil vi naturligvis  indføre som en klar betingelse i en eventuel endelig entreprisekontrakt med MTH, således at løbende projektfordyrelser, som ikke finansieres af HOFOR, er MTHs risiko.

Hvorfor skal Gefion låne 50% af projektsummen?

Vejvedligeholdelsen foreståes som bekendt af fem foreninger, med det meste af vejen vedligeholdt af A/B Viben og G/F Gefion.

De involverede foreninger bakker varmt op om projektet, men ikke alle har de nødvendige vedtægter på plads endnu som gør dem i stand til kollektivt at optage lån.

For at sikre gennemførelse af projektet søger vi derfor bemyndigelse til at optage lån svarende til 50% af projektsummen således at det kan gennemføres i samarbejde med de foreninger som kan optage tilsvarende lån f.eks. A/B Viben.

Hvad er tidsplanen?

Den endelige ansøgning bliver sendt af HOFOR til Forsyningssekretariatet i midten af april 2016, og i april indgår vi også en forhåndsaftale med MTH. MTH har jo investeret en del i projektet allerede. Forhåndsaftalen skal rimeligvis sikre at vi ikke løber med MTHs projektarbejde og får udført klimaprojektet af en anden entreprenør.

Vi forventer endeligt svar på ansøgningen i oktober/november 2016.

Hvis projektet bliver godkendt aftaler vi det endelige detaljerede projekt, og indgår entrepriseaftale med MTH ultimo 2016.

Samtidig optages entrepriselånet af Gefion og de øvrige foreninger.

Hvornår begynder arbejdet hvis projektet bliver endeligt godkendt?

Det egentlige arbejde vil tidligst gå i gang forår/sommer 2017.

Foreløbigt har Gefions bestyrelse påtaget sig koordinationsrollen mellem de involverede grundejerforeninger, og fortsætter naturligvis gerne i den rolle under hele forløbet.

Fordele

  • Engvej bliver konstrueret som skybrudsvej hvilket skulle hjælpe til med at holde skybrudsvand ude af kvarterets kældre
  • Fuldt finansieret klimarenovering af Engvej med en holdbarhedshorisont på 75 år samt fuldt finansieret klimavejvedligeholdelse af Engvej, hvilket i sagens natur formentlig reducerer Gefions udfgifter til vejvedligeholdelse af Engvej i mange år fremover
  • Vi er selv med til at bestemme projektet frem for senere at blive pålagt en renovering eller klimatilpasning som Gefion og de øvrige grundejere selv skal finansiere
  • Den foreløbige projektskitse inkluderer vejtræer som forskønner Engvej

Ulemper

  • De involverede bestyrelser kommer til at stå for en del koordinations- og tilsynsarbejde mens projektet pågår
  • Hvis HOFOR går konkurs indenfor de næste 10 år uden en anden myndighed overtager forpligtelsen falder den resterende gæld tilbage på vejbidragsyderne i Gefion. Vi har dog under ale omstændigheder fået en ny klimasikret vej ud af det. En vej som vi nok alligevel ville være blevet påbudt at renovere indenfor de næste 10 år.
  • Hvis der bliver opsat mindre vejtræer på Engvej skal vi selv trimme dem en gang om året